Προϊστάμενος Marketing

Αναζητούμε για τη Γενική Διεύθυνση Marketing & Επικοινωνίας:

Προϊστάμενο Marketing

Αρμοδιότητες θέσης 

 • Παρακολούθηση και υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου του τομέα ευθύνης του 

 • Εκτέλεση του πλάνου επικοινωνίας 360ο καθώς και αξιολόγηση των ενεργειών ATL, BTL & digital 

 • Μελέτη και ανάλυση τάσεων αγοράς/ ανταγωνισμού, πελατών/ καταναλωτών, σε συνδυασμό με τακτικές επισκέψεις στα καταστήματα

 • Στενή συνεργασία με τα λοιπά τμήματα marketing, τις υπόλοιπες Διευθύνσεις της εταιρείας καθώς και με τους εξωτερικούς συνεργάτες, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων και την επίτευξη των εταιρικών στόχων  

 • Προετοιμασία και παρακολούθηση προϋπολογισμού Marketing  

Προφίλ υποψηφίου 

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ με κατεύθυνση στο Marketing  ή σχετικό τομέα 

 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με κατεύθυνση στο Marketing ή γενικότερου επιχειρησιακού αντικειμένου (MBA)

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στο Marketing, τουλάχιστον 4 ετών, με εμπειρία αντίστοιχης θέσης 1 και πλέον έτη, κατά προτίμηση σε εταιρείες καταναλωτικών αγαθών ή λιανεμπορίου

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 • Υψηλό επίπεδο χειρισμού Η/Υ 

 • Εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση 360o Marketing campaigns 

 • Εμπειρία συνεργασίας με μεγάλες ομάδες, πολλαπλών λειτουργιών

Επιθυμητές δεξιότητες 

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο

 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες στη διαχείριση ομάδας

 • Ταυτόχρονη ενασχόληση με πολλά παράλληλα projects

 • Δυναμική προσωπικότητα με πελατοκεντρική νοοτροπία

 • Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων

 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, με ανάπτυξη πρωτοβουλιών και προσοχή στη λεπτομέρεια

 • Δημιουργία ομαδικού πνεύματος και διατήρηση θετικού εργασιακού κλίματος

 • Ικανότητα σκέψης και αντίδρασης σε περιβάλλον υψηλών ταχυτήτων, γρήγορου ρυθμού

 • Συνεχής ενημέρωση των τάσεων στο αντικείμενο του και δυνατότητα καινοτόμων προτάσεων βελτίωσης & εξέλιξης

 • Ευχέρεια στην στρατηγική χρήση αριθμών ως εργαλείο αποφάσεων

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών

 • Εταιρικό αυτοκίνητο 

 • Bonus βάσει επίτευξης στόχων 

 • Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης  

 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης 

Κωδικός θέσης MCD15